Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING MULTIBAT

De website www.multibat.be  (hierna: de “Website”) wordt aangeboden door: 

Multibat2 NV  (hierna “Multibat2”, “Wij” en “Ons”)
Kortrijksesteenweg 123 bus 2
9830 Sint-Martens-Latem
België
BTW BE 0842.076.992

E-mail: info@multibat.be 
Telefoon: +32 9 222 10 45 

Aarzel niet om ons te contacteren indien je privacy-gerelateerde vragen zou hebben. Wij beloven jou een spoedig antwoord!

1 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING? 

Iedere klant en persoon die de Website gebruikt (hierna samen de “Gebruiker”), stelt bepaalde persoonsgegevens ter beschikking. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar van zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon. 

We gebruiken en verwerken enkel jouw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR en andere relevante wetsbepalingen. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de GDPR is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (General Data Protection Regulation). 

Via deze Privacyverklaring wordt iedere Gebruiker op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Multibat2 kan doorvoeren met zijn persoonsgegevens. Multibat2  behoudt het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de Gebruiker. We raden de Gebruiker aan dit document regelmatig te raadplegen. 

2 WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Multibat2  is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de GDPR en bepaalt alleen welke persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld, alsook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens. 

2.2. Verwerker(s)

Multibat2 is vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Multibat2  doet beroep op de volgende categorieën van « verwerkers »:

 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld om de klantenservice te ondersteunen en voor statistische doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we ingeschakeld hebben voor marketing-doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor consultancy-doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor het ontwikkelen en onderhouden van onze software;
 • Bedrijven die we ingeschakeld hebben om te helpen bij het beschermen en beveiligen van onze systemen en services.

3 OP WELKE JURIDISCHE BASIS WORDEN MIJN DATA VERWERKT?

In overeenstemming met de GDPR, verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden: 

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de Gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag; 
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie;
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten;
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Multibat2  verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden: 

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Inhoud (de tekst of andere inhoud van een verstuurd contactformulier of e-mail).

5 VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Multibat2 verzamelt persoonsgegevens om iedere Gebruiker van onze Website een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de Website en onze dienstverlening. Multibat2  behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren indien gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de Website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het efficiënt aanbieden van onze dienstverlening in het kader van villabouw en projectbouw;
 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven;
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd. In dat geval staat het jou te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken. 

Bij een bezoek aan de Website worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze Website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de Website bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

6 WIE ONTVANGT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Multibat2. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan derde partijen, behalve indien je ons daarvoor op voorhand jouw expliciete toestemming hebt gegeven. Bekijk het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl-BE

7 HOELANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de in artikel 5 vooropgestelde doelen na te steven. 
Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of indien de Gebruiker geldig het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent. 

8 WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

8.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 5. 
Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken. 

8.2 Recht op inzage

Indien je jouw identiteit kan bewijzen, verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Aldus heb je het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens. 

8.3 Recht rectificatie van persoonsgegevens

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren. Men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging. 

8.4 Recht op het wissen van jouw persoonsgegevens

Je hebt tevens het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen: 

 • Jouw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het vooropgestelde doel;
 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens;
 • Je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt;
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting.

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid; het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven. 

8.5 Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Dit geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Multibat2 om vast te stellen dat je geldig jouw recht tot verwijdering kan uitoefenen. 

8.6 Bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

Je hebt het recht je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Multibat2 zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij Multibat2 kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van jouw persoonsgegevens die primeren op jouw recht om zich te verzetten. 

8.7 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de aan Multibat2 verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heb je het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is. 

8.8 Recht op het intrekken van jouw toestemming

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden. 

9 HOE KAN JE JOUW RECHTEN UITOEFENEN?

Indien je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Kortrijksesteenweg 123 bus 2, 9830 Sint-Martens-Latem of via e-mail aan info@multibat.be. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk één (1) maand na het ontvangen van jouw verzoek.  

10 MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Multibat2 , heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde databeschermingsautoriteit (voor België: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).